Privacyverklaring

Dit Privacy Statement is van toepassing op Munnie Trainingen.

Als je met Munnie Trainingen een overeenkomst sluit of uit interesse onze website bezoekt, dan verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je. Munnie Trainingen gaat uiteraard uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), na. Dit privacy statement legt uit hoe Munnie Trainingen met jouw informatie omgaat, zoals bedoeld in de AVG.

 

Juridische onderbouwing

Doel van de privacyverklaring

Met het opnemen van een privacyverklaring op de website geeft Munnie Trainingen duidelijk aan welke persoonsgegevens zij verwerkt en met welk doel. Dit is in overeenstemming met de AVG, die vereist dat organisaties transparant zijn over de verwerking van persoonsgegevens en de doeleinden ervan.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Door te vermelden dat Munnie Trainingen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG, naleeft, benadrukt zij haar wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens. De AVG vereist dat organisaties een rechtmatige grondslag hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, en het naleven van de wetgeving is een belangrijke factor om de rechtmatigheid te waarborgen.

Mogelijkheid tot wijzigingen

Het vermelden dat Munnie Trainingen dit privacy statement altijd kan wijzigen en de wijzigingen op de website zal publiceren, biedt duidelijkheid aan gebruikers dat zij op de hoogte moeten blijven van eventuele veranderingen in het privacybeleid. Dit is in overeenstemming met de AVG, die vereist dat gebruikers op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in het privacybeleid.

Transparantie voor gebruikers

Door gebruikers aan te moedigen om het privacy statement regelmatig te raadplegen, geeft Munnie Trainingen duidelijk aan dat zij transparant wil zijn over de verwerking van persoonsgegevens en de manier waarop zij met privacykwesties omgaat. Dit geeft gebruikers de mogelijkheid om geïnformeerde beslissingen te nemen met betrekking tot het gebruik van de website en de verwerking van hun persoonsgegevens.


Conclusie

Met de uitgebreide benadering van het opnemen van een privacyverklaring, het vermelden van de wettelijke basis voor gegevensverwerking, de mogelijkheid tot wijzigingen en het bevorderen van transparantie voor gebruikers, dekt Munnie Trainingen zich juridisch zo goed mogelijk in met betrekking tot het privacybeleid. Deze juridische onderbouwing versterkt de positie van Munnie Trainingen en biedt duidelijkheid aan gebruikers over hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Door deze privacyverklaring op te nemen, toont Munnie Trainingen haar toewijding om de privacy van haar gebruikers te respecteren en te beschermen, en om te voldoen aan de vereisten van de AVG.

Welke gegevens worden door Munnie Trainingen verwerkt?

Bij het sluiten van een overeenkomst met Munnie Trainingen verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum. Daarnaast houden we bij welk type traject je wilt volgen. Tevens verwerken we de informatie over jouw financiële status bij Munnie Trainingen (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald). Om jou goed te kunnen begeleiden verwerken wij het voor jou op maat gemaakte indoor en outdoor trainings- en coachingsprogramma en de aan jou verstrekte voedingsadviezen. Verder verwerken we, uiteraard alleen met jouw toestemming, informatie die je vrijwillig tijdens de intake en gedurende de looptijd van de overeenkomst hebt verstrekt over jouw gezinssituatie, problemen, sport en hobby’s, levensstijl en gezondheid (zoals lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, bloeddruk, medische klachten, blessures, medicijngebruik, BMI en vetpercentage) en gegevens over (de voortgang van) jouw indoor en outdoor trainingsprogramma, mentale coaching sessies en gekozen voeding. Je mag te allen tijde je toestemming voor de verwerking van deze gegevens intrekken.

 

Juridische onderbouwing

Verwerking van persoonsgegevens

Door duidelijk te specificeren welke persoonsgegevens Munnie Trainingen verwerkt, voldoet zij aan de transparantievereisten van de AVG. De AVG vereist dat organisaties gebruikers informeren over welke persoonsgegevens zij verwerken en met welk doel.

Toestemming voor verwerking

Door te benadrukken dat Munnie Trainingen de informatie alleen verwerkt met jouw toestemming, wordt de rechtmatigheid van de gegevensverwerking onderbouwd. De AVG vereist dat organisaties een rechtmatige grondslag hebben voor de verwerking van persoonsgegevens, en toestemming is een van de zes mogelijke grondslagen.

Recht om toestemming in te trekken

Het vermelden dat je te allen tijde je toestemming voor de verwerking van de gegevens kunt intrekken, benadrukt dat je controle hebt over je persoonsgegevens. De AVG geeft individuen het recht om hun toestemming op elk moment in te trekken, en het opnemen van deze mogelijkheid in de privacyverklaring voldoet aan dit recht.

Vertrouwelijkheid van informatie

Het benadrukken dat Munnie Trainingen nooit vertrouwelijke informatie zal delen met derden en zich zal houden aan een geheimhoudingsplicht omtrent zijn klanten of werkgevers, toont de inzet van Munnie Trainingen voor de bescherming van jouw privacy. Het waarborgen van vertrouwelijkheid is een belangrijk aspect van gegevensbescherming en wordt sterk aangemoedigd door de AVG.


Conclusie

Met de uitgebreide benadering van het beschrijven van welke gegevens worden verwerkt, het vermelden van de toestemming voor verwerking, het benadrukken van het recht om toestemming in te trekken en het waarborgen van vertrouwelijkheid van informatie, dekt Munnie Trainingen zich juridisch zo goed mogelijk in met betrekking tot het privacybeleid. Deze juridische onderbouwing versterkt de positie van Munnie Trainingen en biedt duidelijkheid aan gebruikers over hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Door deze privacyverklaring op te nemen, toont Munnie Trainingen haar toewijding om de privacy van haar klanten te respecteren en te beschermen, en om te voldoen aan de vereisten van de AVG.

Met welk doel verwerkt Munnie Trainingen jouw gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens om op adequate wijze de diensten van Munnie Trainingen aan jou te kunnen verlenen en contact met je kunnen opnemen als een training/opdracht bijvoorbeeld verzet moet worden. Daarnaast verwerken wij de door jou verstrekte (gezondheid)gegevens om je te kunnen helpen bij het realiseren van jouw (sport)doelen. Verder gebruiken wij jouw gegevens voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten en het opstellen, versturen en incasseren van facturen.

 

Juridische onderbouwing

Doelbinding en gegevens minimalisatie

Door de specifieke doeleinden van gegevensverwerking te vermelden, voldoet Munnie Trainingen aan de principes van doelbinding en gegevens minimalisatie van de AVG. De AVG vereist dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en verwerkt. Door deze doeleinden duidelijk te vermelden, toont Munnie Trainingen aan dat zij zich houdt aan deze beginselen.

Rechtmatige verwerking van gegevens

Het doel van het verwerken van gegevens is om de diensten van Munnie Trainingen te kunnen verlenen en op een gepaste manier met jou als klant te communiceren. Dit valt onder de rechtmatige uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Munnie Trainingen. Het verwerken van gezondheidsgegevens heeft een rechtmatige basis, aangezien het noodzakelijk is voor de uitvoering van specifieke diensten waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Contractuele verplichtingen

Het vermelden van het doel om vragen en klachten in behandeling te nemen, facturen op te stellen, te versturen en te incasseren, ondersteunt het legitieme belang van Munnie Trainingen bij het nakomen van haar contractuele verplichtingen jegens jou als klant. Het is belangrijk om klantgerelateerde gegevens te verwerken om de dienstverlening correct en efficiënt uit te voeren.

Noodzaak van contact

Het verwerken van contactgegevens voor het geval dat een training of opdracht moet worden verzet, benadrukt het belang van effectieve communicatie tussen jou en Munnie Trainingen. Dit draagt bij aan een betere klantenservice en een soepele afhandeling van wijzigingen of annuleringen.


Conclusie

Met de duidelijke vermelding van het doel van gegevensverwerking en de juridische onderbouwing van rechtmatige verwerking, contractuele verplichtingen en noodzaak van contact, dekt Munnie Trainingen zich juridisch zo goed mogelijk in met betrekking tot het privacybeleid. Deze juridische onderbouwing versterkt de positie van Munnie Trainingen en biedt gebruikers duidelijkheid over hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Door deze informatie op te nemen, toont Munnie Trainingen haar toewijding om de privacy van haar klanten te respecteren en te beschermen, en om te voldoen aan de vereisten van de AVG.

Op basis van welke rechtsgrond verwerkt Munnie Trainingen jouw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 

Toestemming

Munnie Trainingen verwerkt persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Door specifiek te vermelden dat jouw toestemming altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking, voldoet Munnie Trainingen aan de eisen van de AVG met betrekking tot toestemmingsvereisten.

Uitvoering van een overeenkomst

Munnie Trainingen verwerkt persoonsgegevens met het oog op het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van Munnie Trainingen diensten. Het verstrekken van persoonsgegevens, zoals naam, adres en contactgegevens, is noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren die zijn afgesproken tussen jou en Munnie Trainingen. Deze verwerking valt onder de rechtsgrond van de uitvoering van een overeenkomst.

Gerechtvaardigd belang

Munnie Trainingen maakt gebruik van het gerechtvaardigd belang als rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, zoals het gebruik van contactgegevens om jou uit te nodigen voor een bijeenkomst, zoals een workshop of seminar. Het gerechtvaardigd belang van Munnie Trainingen om jou te informeren over relevante bijeenkomsten weegt op tegen jouw belangen en fundamentele rechten en vrijheden. Munnie Trainingen zal ervoor zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens onder het gerechtvaardigd belang altijd proportioneel en passend is, en dat jouw privacy rechten worden gerespecteerd.

Juridische onderbouwing:

De vermelding van de rechtsgronden voor gegevensverwerking, namelijk toestemming, uitvoering van een overeenkomst en gerechtvaardigd belang, biedt een solide juridische basis voor de gegevensverwerking van Munnie Trainingen. Door deze rechtsgronden te specificeren, toont Munnie Trainingen aan dat zij zich bewust is van de wettelijke vereisten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en dat zij zich houdt aan de principes van de AVG. Het vermelden van het recht om toestemming in te trekken benadrukt bovendien de vrijwillige aard van de gegevensverstrekking en biedt gebruikers de controle over hun persoonsgegevens. Het gerechtvaardigd belang als rechtsgrond wordt op een evenwichtige manier gepresenteerd, waardoor de legitieme belangen van Munnie Trainingen worden gewaarborgd, terwijl de privacyrechten van individuen worden gerespecteerd. Deze juridische onderbouwing zal helpen om eventuele vragen of klachten over de gegevensverwerking van Munnie Trainingen op te vangen en de organisatie te beschermen in geval van geschillen.

Beveiliging

Munnie Trainingen zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van onze computersystemen met gebruikersnaam en wachtwoord, en het implementeren van een adequaat autorisatiemanagement. Daarnaast zorgen wij ervoor dat onze software up-to-date blijft en voeren wij regelmatig tests uit om de effectiviteit van onze beveiligingsmaatregelen te waarborgen.

Juridische onderbouwing

Verplichtingen onder de AVG

Het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen is een essentiële verplichting onder de AVG (Artikel 32). Deze verplichting houdt in dat Munnie Trainingen verplicht is om gepaste beveiligingsmaatregelen te implementeren om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens te waarborgen. Door dit expliciet te vermelden in het privacybeleid toont Munnie Trainingen aan dat zij zich bewust is van haar verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbeveiliging.

Risico’s en gevolgen van gegevens inbreuken

Het benoemen van specifieke risico’s, zoals verlies, vernietiging, beschadiging en onbevoegde kennisname van persoonsgegevens, onderstreept het belang van beveiligingsmaatregelen. Munnie Trainingen neemt deze risico’s serieus en benadrukt dat passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen om deze risico’s te minimaliseren.

Beveiligingsmaatregelen als aantoonbare inzet voor gegevensbescherming

Het vermelden van de genomen beveiligingsmaatregelen, zoals toegangsbeveiliging, gebruikersnaam en wachtwoordbescherming, en het up-to-date houden van software, dient als bewijs van de inzet van Munnie Trainingen om persoonsgegevens te beschermen. Het regelmatig testen van beveiligingsmaatregelen benadrukt bovendien de proactieve aanpak van Munnie Trainingen om de effectiviteit van de beveiliging te waarborgen.

Vermelding van organisatorische en technische maatregelen

Het noemen van zowel organisatorische als technische maatregelen geeft aan dat Munnie Trainingen een alomvattende benadering hanteert om de gegevensbeveiliging te waarborgen. Dit omvat niet alleen technische maatregelen, zoals firewalls en encryptie, maar ook organisatorische maatregelen, zoals opleiding van medewerkers en een bewustwordingsprogramma voor gegevensbescherming.


Conclusie

Door het uitgebreid en specifiek benoemen van de getroffen beveiligingsmaatregelen en het tonen van toewijding om gegevensbescherming serieus te nemen, dekt Munnie Trainingen zich juridisch goed in met betrekking tot het privacybeleid. Deze juridische onderbouwing toont aan dat Munnie Trainingen zich bewust is van haar verantwoordelijkheden onder de AVG en dat zij zich inzet om de persoonsgegevens van haar klanten op een veilige en betrouwbare manier te verwerken. Deze benadering van gegevensbeveiliging zal het vertrouwen van gebruikers vergroten en het risico op gegevensinbreuken minimaliseren.

Verwerkers

Munnie Trainingen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Munnie Trainingen persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers kunnen bijvoorbeeld cloudserviceproviders zijn die de opslag van gegevens faciliteren of IT-bedrijven die technische ondersteuning bieden voor de website. Het inschakelen van verwerkers is gebruikelijk voor veel organisaties om bepaalde zakelijke activiteiten uit te voeren en maakt het mogelijk om efficiënter en effectiever te werken.

Juridische onderbouwing

Verplichtingen onder de AVG

Het inschakelen van verwerkers is een veelvoorkomende praktijk in de moderne zakelijke omgeving, waarin organisaties gebruikmaken van de expertise en diensten van derde partijen om bepaalde taken uit te voeren. Onder de AVG (Artikel 28) is het inschakelen van verwerkers toegestaan, maar het legt ook specifieke verplichtingen op aan de verwerking verantwoordelijke, in dit geval Munnie Trainingen. Deze verplichtingen omvatten het sluiten van een verwerkersovereenkomst en het zorgen voor een beveiligde IT-omgeving.

Verwerkersovereenkomst

Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is een cruciale maatregel om ervoor te zorgen dat verwerkers persoonsgegevens alleen verwerken volgens de instructies van de verwerking verantwoordelijke, in dit geval Munnie Trainingen. Deze overeenkomst dient de verplichte elementen te bevatten zoals gespecificeerd in Artikel 28 van de AVG. Een verwerkersovereenkomst regelt onder andere de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de verwerker, zoals het nemen van passende beveiligingsmaatregelen, het melden van datalekken en het vernietigen of teruggeven van persoonsgegevens na beëindiging van de diensten. Het sluiten van een dergelijke overeenkomst zorgt ervoor dat de verwerker zich houdt aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming.

Beveiligde IT-omgeving

De vermelding van het zorgdragen voor een beveiligde IT-omgeving onderstreept de inzet van Munnie Trainingen om de persoonsgegevens van haar klanten te beschermen. Dit omvat het treffen van de nodige technische en organisatorische maatregelen om gegevensbeveiliging te waarborgen, zoals eerder vermeld. Het benadrukt ook dat Munnie Trainingen proactief is in het waarborgen van de veiligheid van persoonsgegevens, zelfs wanneer deze worden verwerkt door derde partijen.


Conclusie

Door het vermelden van het inschakelen van verwerkers en het sluiten van een verwerkersovereenkomst, toont Munnie Trainingen aan dat zij voldoet aan de wettelijke vereisten van de AVG met betrekking tot gegevensverwerking door derde partijen. Het zorgdragen voor een beveiligde IT-omgeving toont aan dat Munnie Trainingen zich bewust is van de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens te beschermen, zelfs wanneer deze worden gedeeld met externe partijen. Door deze juridische onderbouwing in het privacybeleid op te nemen, dekt Munnie Trainingen zich goed in met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door verwerkers en toont zij haar inzet voor gegevensbescherming aan haar klanten. Dit zal het vertrouwen van gebruikers vergroten en het risico op gegevensinbreuken minimaliseren.

Persoonsgegevens delen met derden

Munnie Trainingen deelt persoonsgegevens met derden wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of wanneer het voldoen aan een wettelijke verplichting vereist dat dergelijke gegevens worden gedeeld. Deze deling van persoonsgegevens kan plaatsvinden in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals de politie een verzoek indient voor gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Het delen van persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden is echter niet aan de orde bij Munnie Trainingen.

Juridische onderbouwing

Uitvoering van de overeenkomst

Het delen van persoonsgegevens met derden kan noodzakelijk zijn om de overeenkomst die is gesloten tussen Munnie Trainingen en de klant uit te voeren. Bijvoorbeeld, als Munnie Trainingen een extern bedrijf inschakelt om diensten te verlenen die essentieel zijn voor de klant, kan het noodzakelijk zijn om bepaalde persoonsgegevens te delen, zodat de diensten naar behoren worden geleverd. In dit geval wordt de deling van persoonsgegevens gerechtvaardigd door de noodzaak om de overeenkomst uit te voeren en de klant de beloofde diensten te leveren.

Wettelijke verplichting

Daarnaast kan het voorkomen dat Munnie Trainingen op grond van wet- of regelgeving verplicht is om persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Dit kan gebeuren wanneer een bevoegde autoriteit, zoals de politie, een verzoek indient om gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen kan de verwerking en deling van persoonsgegevens gerechtvaardigd worden door de wettelijke verplichting die op Munnie Trainingen rust.

Geen deling voor commerciële doeleinden

Het expliciete statement dat Munnie Trainingen geen persoonsgegevens deelt met derden voor commerciële doeleinden, bevestigt het standpunt van de organisatie om de privacy van haar klanten te waarborgen. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de persoonsgegevens van klanten niet worden verkocht, verhuurd of op enige andere manier gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit versterkt het vertrouwen van klanten in de manier waarop hun gegevens worden behandeld en geeft aan dat Munnie Trainingen zich houdt aan haar privacy beloften.


Conclusie

Door het opnemen van deze juridische onderbouwing in het privacybeleid, dekt Munnie Trainingen zich goed in wat betreft het delen van persoonsgegevens met derden. De genoemde rechtvaardigingen, namelijk de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst en het voldoen aan wettelijke verplichtingen, tonen aan dat de gegevensdeling op legitieme gronden plaatsvindt. Tegelijkertijd biedt het statement over het niet delen van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden extra transparantie en versterkt het de privacybescherming van klanten. Het privacybeleid van Munnie Trainingen is hierdoor in lijn met de geldende privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doorgifte buiten de EER

Munnie Trainingen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Het beleid van Munnie Trainingen is erop gericht om persoonsgegevens binnen de grenzen van de EER te houden, waarbij hetzelfde niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd.

Juridische onderbouwing

Overeenstemming met de AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens binnen de EER. De AVG is opgesteld om de privacyrechten van betrokkenen te waarborgen en om een hoog niveau van gegevensbescherming te bieden. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens binnen de EER moeten blijven en alleen in specifieke situaties mogen worden doorgegeven aan landen buiten de EER.

Passend beschermingsniveau

Indien het om bepaalde redenen toch noodzakelijk is om persoonsgegevens door te geven aan landen buiten de EER, moet Munnie Trainingen ervoor zorgen dat er een passend beschermingsniveau wordt geboden in het ontvangende land. Dit betekent dat het land een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming moet bieden als binnen de EER. De Europese Commissie beoordeelt en erkent bepaalde landen als landen met een passend beschermingsniveau. Als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt, kan Munnie Trainingen persoonsgegevens naar dat land doorgeven.

Passende waarborgen

In situaties waarin het land geen door de Europese Commissie erkend passend beschermingsniveau biedt, kan doorgifte van persoonsgegevens toch plaatsvinden als er passende waarborgen zijn getroffen. Deze waarborgen kunnen bestaan uit contractuele bepalingen, zoals de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming (ook wel bekend als modelcontractbepalingen), die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze contractuele waarborgen zorgen ervoor dat de ontvanger van de persoonsgegevens zich committeert aan hetzelfde niveau van gegevensbescherming als vereist binnen de EER.


Conclusie

Door in het privacybeleid te benadrukken dat Munnie Trainingen in beginsel geen persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de EER en in geval van noodzaak de doorgifte alleen plaatsvindt met inachtneming van de vereisten van de AVG, toont Munnie Trainingen haar inzet om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen. Door te verwijzen naar passende beschermingsniveaus en waarborgen, conformeert Munnie Trainingen zich aan de eisen van de AVG en toont het haar verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid inzake internationale gegevensdoorgifte. Hiermee wordt de privacy van betrokkenen gewaarborgd en voldoet het privacybeleid aan de geldende privacywetgeving.

Rechten, vragen en klachten

Bij Munnie Trainingen heb je te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Munnie Trainingen zorgt ervoor dat deze rechten worden erkend en gerespecteerd in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Juridische onderbouwing

Recht op inzage (Artikel 15 AVG)

Het recht op inzage houdt in dat je het recht hebt om Munnie Trainingen te vragen welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt en om een kopie van deze gegevens te ontvangen. Dit geeft jou de mogelijkheid om te controleren of de verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming is met de privacywetgeving.

Recht op rectificatie (Artikel 16 AVG)

Het recht op rectificatie geeft jou de mogelijkheid om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren. Als je bijvoorbeeld merkt dat bepaalde gegevens niet kloppen, heb je het recht om Munnie Trainingen te vragen deze gegevens te corrigeren.

Recht op verwijdering (Artikel 17 AVG)

Het recht op verwijdering, ook wel het recht om vergeten te worden genoemd, houdt in dat je het recht hebt om Munnie Trainingen te vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht is echter niet absoluut en kan onder bepaalde omstandigheden worden beperkt, bijvoorbeeld wanneer de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 AVG)

Het recht op beperking van de verwerking houdt in dat je onder bepaalde omstandigheden het recht hebt om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je de juistheid van de gegevens betwist of als de verwerking onrechtmatig is, maar je de gegevens nog nodig hebt voor juridische doeleinden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Artikel 20 AVG)

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat je het recht hebt om jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat, zodat je deze gegevens kunt overdragen aan een andere verwerking verantwoordelijke.

Recht van bezwaar (Artikel 21 AVG)

Het recht van bezwaar geeft jou het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van bepaalde gronden, zoals wanneer de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden.
Munnie Trainingen erkent en respecteert deze rechten van betrokkenen en stelt jou in staat om jouw rechten uit te oefenen. Je kunt hierover contact opnemen met Munnie Trainingen door een e-mailbericht te sturen naar info@munnie-trainingen.nl of telefonisch te bespreken. Munnie Trainingen zal jouw verzoeken op een rechtmatige en zorgvuldige manier behandelen en binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen reageren op jouw verzoeken. Door deze rechten expliciet te vermelden in het privacybeleid, toon je aan dat je de privacy van betrokkenen serieus neemt en voldoet aan de vereisten van de AVG met betrekking tot de uitoefening van de rechten van betrokkenen.

 

19 December 2023