Privacyverklaring

Dit Privacy Statement is van toepassing op Munnie Trainingen.

Als je met Munnie Trainingen een overeenkomst sluit, uit interesse onze website bezoekt, dan verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je. Munnie Trainingen gaat uiteraard uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Dit privacy statement legt uit hoe Munnie Trainingen met jouw informatie omgaat, zoals bedoeld in de AVG. Munnie Trainingen kan dit privacy statement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Munnie Trainingen gepubliceerd. Het is dan ook verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele veranderingen.

 

Welke gegevens worden door Munnie Trainingen verwerkt?

Bij het sluiten van een overeenkomst met Munnie Trainingen verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum. Daarnaast houden we bij welk type abonnement, traject je hebt en welke extra’s je eventueel afneemt. Tevens verwerken we de informatie over jouw financiële status bij Munnie Trainingen (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald). Om jou goed te kunnen begeleiden verwerken wij het voor jou op maat gemaakte indoor en outdoor trainings- en coachingsprogramma en de aan jou verstrekte voedingsadviezen. Verder verwerken we, uiteraard alleen met jouw toestemming, informatie die je vrijwillig tijdens de intake en gedurende de looptijd van de overeenkomst hebt verstrekt over jouw gezinssituatie, sport en hobby’s, levensstijl en gezondheid (zoals lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, bloeddruk, medische klachten, blessures, medicijngebruik, BMI en vetpercentage) en gegevens over (de voortgang) van jouw indoor en outdoor trainingsprogramma, mentale coaching sessies en gekozen voeding. Je mag te allen tijde je toestemming voor de verwerking van deze gegevens intrekken.

 

Met welk doel verwerkt Munnie Trainingen jouw gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens om op adequate wijze de diensten van Munnie Trainingen aan jou te kunnen verlenen en contact met je kunnen opnemen als een training/opdracht bijvoorbeeld verzet moet worden. Daarnaast verwerken wij de door jou verstrekte (gezondheid)gegevens om je te kunnen helpen bij het realiseren van jouw (sport)doelen. Verder gebruiken wij jouw gegevens voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten en het opstellen, versturen en incasseren van facturen.

 

Op basis van welke rechtsgrond verwerkt Munnie Trainingen jouw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden: jouw toestemming, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van Munnie Trainingen diensten, een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar).

 

Hoe lang bewaart Munnie Trainingen jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een overeenkomst met Munnie Trainingen hebt gesloten, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

 

Beveiliging

Munnie Trainingen zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doe ik onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van mijn computer met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

 

Verwerkers

Munnie Trainingen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Munnie Trainingen persoonsgegevens verwerken. Munnie Trainingen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Munnie Trainingen draagt zorg voor een beveiligde IT-omgeving.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Munnie Trainingen deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Munnie Trainingen kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Munnie Trainingen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

Doorgifte buiten de EER Munnie

Trainingen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Munnie Trainingen er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Rechten, vragen en klachten

Je hebt te allen tijde het recht Munnie Trainingen te verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Je kan hierover contact opnemen met Munnie Trainingen door een e-mailbericht te sturen naar info@munnie-trainingen.nl of telefonisch te bespreken.

28-02-2022