Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • “De organisatie”: Munnie Trainingen.
  • “Overeenkomst”: De schriftelijke overeenkomst tussen Munnie Trainingen en de klant/opdrachtgever voor de diensten van Nicolai G.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer de klant/opdrachtgever zich heeft ingeschreven bij/of Munnie Trainingen (inhuurt) voor het deelnemen aan Bokscoaching of Trainingen, waaronder Kickboksen, Thaiboksen, Boksen, Drill lopen, full-body workouts en mentale/fysieke coaching/ondersteuning gericht op het herstel van de desbetreffende situatie die is ingevuld en mondeling besproken bij de genotuleerde intake, of eventueel andere gerelateerde opdrachten omtrent sport en gezondheid. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing.

2.2  Ieder gebruik van de diensten van Munnie Trainingen geschiedt op eigen risico. Deelnemers dienen vooraf te beoordelen of deelname aan welke activiteit dan ook medisch verantwoord is voor hen. Daarnaast moeten deelnemers verzekerd zijn tegen ongevallen.

2.3  Indien Munnie Trainingen het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen. Deze onderdelen zijn ook van toepassing voor de opdrachtgever die de diensten van Munnie Trainingen inhuurt.

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE

3.1  Om verantwoord sporten te waarborgen, dient de klant vóór deelname aan een van de activiteiten een intakegesprek te hebben gehad. Dit geldt ook voor opdrachtgevers die gebruik willen maken van de diensten van Munnie Trainingen.

3.2  Het anamnese formulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Munnie Trainingen te worden afgegeven per cliënt of ter inzage gegeven te worden aan de desbetreffende opdrachtgever. Pas na ontvangst van dit formulier en akkoord met de overeenkomst met betrekking tot de soort dienstverlening, zullen de trainingssessies beginnen.

3.3  Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan Munnie Trainingen door te geven.

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS

4.1  Bij bevestiging van inschrijving of opdrachtgever zal Munnie Trainingen aanwezig zijn op de afgesproken locatie. Dit wordt vooraf overlegd met de klant/opdrachtgever. Indien om welke reden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan, is Munnie Trainingen bevoegd om in overleg met de klant/opdrachtgever een ander tijdstip in te plannen.

4.2  Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden, zowel voor Munnie Trainingen als voor de klant/opdrachtgever.

4.3  Een trainingssessie/opdracht met Munnie Trainingen vindt minimaal een keer per week plaats. Bij verhindering van een klant wordt de betreffende trainingssessie een week doorgeschoven. Eventuele gemiste trainingssessies kunnen de contractduur verlengen.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1  Munnie Trainingen heeft de verplichting om, gelet op het doel en de activiteit, de deelnemer zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de activiteit/opdracht.

5.2  De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Nicolai G. Munnie Trainingen voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

5.3  Munnie Trainingen heeft een inspanningsverplichting en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID

6.1  Voor elke door Munnie Trainingen aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. Munnie Trainingen is niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten.

6.2  De deelnemer erkent en aanvaardt dat de eigenaar van Munnie Trainingen niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige vorm van schade, verlies, letsel of gevolgschade, direct of indirect, voortvloeiend uit deelname aan de trainingen.

6.3  Deelnemers dienen zich bewust te zijn dat de eigenaar van Munnie Trainingen geen diploma’s heeft behaald op het gebied van coaching en dat deelname aan de trainingen op eigen risico is.

6.4  Munnie Trainingen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of letsel veroorzaakt door het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, noch voor de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

6.5  De klant verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderwijs uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel worden geheel door de klant gedragen.

6.6  De klant dient Munnie Trainingen te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

ARTIKEL 7 ONTBINDING

7.1  Munnie Trainingen is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant/opdrachtgever niet, of slechts gedeeltelijk, aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

7.2  Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Den Haag of bij een mondelinge gezamenlijke bijeenkomst.

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN

8.1  Bij het sluiten van de overeenkomst tussen klant/opdrachtgever en Munnie Trainingen zal duidelijk worden gecommuniceerd wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan.

8.2  Indien de deelnemer/opdrachtgever niet tijdig betaalt, behoudt Munnie Trainingen het recht om de deelnemer/opdrachtgever de toegang tot de activiteiten/diensten te weigeren totdat de betaling binnen is.

8.3  Alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen worden opeisbaar en dienen binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Munnie Trainingen te worden voldaan.

8.4  Indien Munnie Trainingen genoodzaakt is tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

8.5  Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd, kan Munnie Trainingen een bedrag van €8,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen.

8.6  Op de diensten van Munnie Trainingen is het BTW-tarief van 21% van toepassing. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

8.7  In het geval van onverwachte omstandigheden die leiden tot kostenstijging, behoudt Munnie Trainingen zich het recht voor om de prijzen aan te passen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte, maar wel reeds betaalde sessies lopen echter gewoon door.

ARTIKEL 9 ZIEKMELDING

9.1  Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Munnie Trainingen.

9.2  Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

9.3  Bij onderbreking wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken. De overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

10.1  Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Munnie Trainingen is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. In geval van overmacht zal de overeenkomst worden ontbonden.

10.2  Bij ziekte van de coach wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of wordt de overeenkomst verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de coach worden ruim van tevoren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de Drill Mental coach op vakantie is.

10.3  Op algemeen erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak had, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de afspraak een dag of een week vooruitgeschoven.

ARTIKEL 11 GEZONDHEID

11.1  De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek en mentaal in staat is om de instructies van de coach zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen.

11.2  Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe, alvorens de overeenkomst met Munnie Trainingen aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

11.3  Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke of mentale conditie voor, tijdens of na de training te melden aan Munnie Trainingen.

ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID

12.1  Munnie Trainingen zijn verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en alleen voor administratieve doeleinden van Munnie Trainingen gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld

ARTIKEL  13 INTELLECTUEEL EIGENDOM

13.1  Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden die de klant toekent op grond van de auteurswet.

13.2  Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Munnie Trainingen voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Munnie Trainingen. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kunnen alleen plaatsvinden na verkregen schriftelijke toestemming van Munnie Trainingen.

13.3  Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken mogen niet door Munnie Trainingen zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

14.1  Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Munnie Trainingen.

14.2  Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Munnie Trainingen is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands recht van toepassing.

 

19 December 2023