Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

De organisatie: Munnie Trainingen.
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Munnie Trainingen waarin de klant/opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de diensten van Nicolai G.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant/opdrachtgever zich heeft ingeschreven bij/of Munnie Trainingen ( inhuurt )voor het deelnemen van Drill Mental coaching, waaronder Kickboksen, Thaiboksen, Boksen, Drill lopen en full body workouts en mentale/fysieke coaching gericht op het heropvoedingsprogramma of eventueel andere gerelateerde opdrachten omtrent sport en gezondheid. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Munnie Trainingen geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Munnie Trainingen het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen. Deze onderdelen zijn ook van toepassing voor de opdrachtgever die de diensten van Munnie trainingen inhuurt.

 

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Dit dient de eventuele opdrachtgever die gebruik wilt maken van de diensten van Munnie trainingen tot zich te nemen en tevens ook aan deze richtlijnen te voldoen. Het anamnese formulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Munnie Trainingen te worden afgegeven per cliënt of inzage te generen van de desbetreffende opdrachtgever. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier en akkoord met desbetreffende lidmaatschapsvorm/overeenkomst m.b.t tot de soort dienstverlening zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan Munnie Trainingen door te geven.

 

ARTIKEL 4 AANVULLING OP ABONNEMENT

Er bestaat de mogelijkheid om bij het aangaan van het abonnement of andere vorm van deelname om tussentijds voor aanvullingen te kiezen. Het lid kan tegen betaling van een vast bedrag per periode wat van tevoren wordt besproken gebruik maken van de gekozen aanvulling. Aanvullingen kunnen gedurende de looptijd van de hoofdovereenkomst op ieder gewenst moment worden toegepast. Vanaf het moment van toepassen is het lid een evenredig deel van de toepasselijke kosten per periode van vier weken verschuldigd tot het eerstvolgende betaalmoment toepasselijk op de hoofdovereenkomst. Het beëindigen van de overeenkomst ten aanzien van de aanvulling(en) door het lid is ten alle tijde mogelijk met een inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De overeenkomst ten aanzien van de aanvulling eindigt automatisch indien de hoofdovereenkomst wordt beëindigd conform artikel 8. De vergoeding voor de aanvulling(en) wordt tegelijkertijd met de incasso ( en voor dezelfde incassoperiode ) van de hoofdovereenkomst uitgevoerd.

 

ARTIKEL 5 TIJDSTIP EN PLAATS

Bij bevestiging van inschrijving of opdrachtgever zal Munnie Trainingen aanwezig zijn na meedelen van de deelnemer/opdrachtgever waar ik verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant/opdrachtgever. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Munnie Trainingen bevoegd om in overleg met de klant/opdrachtgever een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor Munnie Trainingen als ook voor de klant/opdrachtgever. Een trainingssessie/opdracht met Munnie Trainingen vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

 

ARTIKEL 6 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Op Munnie Trainingen rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit/opdracht. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Nicolai G. Munnie Trainingen voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Munnie Trainingen niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

 

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

Voor elke door Munnie Trainingen aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. Munnie Trainingen kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Munnie Trainingen is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Munnie Trainingen Is niet aansprakelijk wanneer bij Munnie Trainingen, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de klant en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Munnie Trainingen is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Drill Mental coaching gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant/opdrachtgever verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Munnie Trainingen wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die Munnie Trainingen aanbiedt. Munnie Trainingen is wel aansprakelijk wanneer Munnie Trainingen op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Drill Mental coach gegeven instructies door deze klant. De klant dient Munnie Trainingen te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

 

ARTIKEL 8 ONTBINDING

Munnie Trainingen is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant/opdrachtgever niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van Den Haag of bij een mondelinge gezamenlijke overeenkomst. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan Nicolai G.

 

ARTIKEL 9 BETALINGSVOORWAARDEN

Bij de overeenkomst van klant/opdrachtgever zal Munnie Trainingen meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer/opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Munnie Trainingen gerechtigd de deelnemer/opdrachtgever toegang tot de activiteit/diensten te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Munnie Trainingen te voldoen. Indien Munnie Trainingen over dient te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Munnie Trainingen een bedrag van € 8,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van Munnie Trainingen is het BTW-tarief van 21% van toepassing. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Munnie Trainingen gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

 

ARTIKEL 10 ZIEKMELDING

Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Munnie Trainingen. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

 

ARTIKEL 11 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Munnie Trainingen is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Drill Mental coach wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is. Vakanties van de Drill Mental coach worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de Drill Mental coach op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week vooruit geschoven.

 

ARTIKEL 12 GEZONDHEID

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek en mentaal in staat is om de instructies van de Drill Mental coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Munnie Trainingen aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke, mentale conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Munnie Trainingen.

 

ARTIKEL 13 VERTROUWELIJKHEID

Munnie Trainingen is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Munnie Trainingen gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

ARTIKEL 14 INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Munnie Trainingen voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Munnie Trainingen. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Munnie Trainingen. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van Munnie Trainingen zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Munnie Trainingen ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Munnie Trainingen zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

ARTIKEL 15 GESCHILLEN

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Munnie Trainingen. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Munnie Trainingen is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

28-02-2022